prawo cywilne - Kancelaria zapewnia obsługę prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego,
 w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie lub majątku, w związku z błędem w sztuce lekarskiej czy wypadkach komunikacyjnych. W zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego sporządzamy i opiniujemy pisma oraz wszelkie umowy powszechnie występujące w obrocie cywilnym, takie jak np. umowy o współpracy, najem, deweloperskie itp.

prawo pracy - kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w pełnym zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Usługi te obejmują między innymi zwolnienia grupowe i indywidualne, opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich oraz rozwiązywanie sporów pracowniczych, ochronę przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację, jak też restrukturyzacje i przenoszenie zakładów pracy, obsługę pracowników zagranicznych oraz systemy wynagrodzeń i świadczeń.

prawo rodzinne - Doradzamy i pomagamy naszym Klientom m.in. w sprawach o rozwód, separację, podział majątku,
a także w sprawach o adopcję, zaprzeczenie oraz ustalenie ojcostwa, jak również o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich.

prawo administracyjne - zajmujemy się - doradztwem w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej w szczególności w sprawach o wydanie pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innych zezwoleń oraz koncesji wymaganych odrębnymi przepisami prawa administracyjnego, jak również w sprawach środowiskowych,zastępstwem prawnym w postępowaniach podatkowych przed organami gminy, naczelnikami urzędów skarbowych oraz dyrektorami izb skarbowych,sporządzaniem skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

prawo gospodarcze - Kancelaria przygotowuje, analizuje oraz uczestniczy w negocjacji umów handlowych
oraz prowadzi doradztwo w zakresie działalności w obrocie gospodarczym.

windykacja należności - wezwania do zapłaty, rokowania co do dobrowolnego spełnienia żądania zapłaty; prowadzenie egzekucji.

obsługa prawna firm - w tym zakresie Kancelaria oferuje m.in.:  

  • stała i doraźna obsługa prawną podmiotów gospodarczych;
  • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej;
  • kompleksową pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce;
  • opracowywanie pełnej dokumentacji spółki;
  • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów;
  • przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami.